โปรแกรมวัคซีนสำหรับสุนัข

โปรแกรมวัคซีนสำหรับสุนัข

ภาพวัคซีนสำหรับสุนัข

วัคซีนเป็นเชื้อโรคที่อ่อนแรง ส่วนประกอบของเชื้อโรคที่ไม่ก่อให้เกิดโรค เมื่อเข้าไปอยู่ในร่างกายสัตว์ แต่จะกระตุ้นให้ร่างกายสัตว์ที่ได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคที่นำมาทำวัคซีน ดังนั้น การฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ป้องกันไม่ให้สุนัขป่วยเป็นโรคต่าง ๆ ช่วยลดการสูญเสียชีวิตสุนัขค่างใช้จ่าย และเวลาที่ต้องใช้ในการรักษาพยาบาลสุนัขป่วย เป็นต้น ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่คนและสัตว์อื่นที่อยู่ร่วมกัน เนื่องจากวัคซีนที่ใช้ในสุนัขมีหลายชนิด คณะอนุกรรมการพิจารณาโปรแกรมวัคซีนสุนัข สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย จึงแนะนำโปรแกรมวัคซีนสำหรับสุนัข

วัคซีนที่นำเสนอ เป็นวัคซีนขั้นพื้นฐานที่เจ้าของสุนัขไปรับวัคซีนตามช่วงอายุ ทั้งนี้สุนัขบางสายพันธุ์หรือบางสภาวะอาจมีความต้องการวัคซีนเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ จากนี้ได้ จึงควรปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อความเหมาะสมและปลอดภัยสูงสุด อย่างไรก็ตาม ผู้เลี้ยงสุนัขและแมวในประเทศไทยจำเป็นต้องนำสัตว์เลี้ยงของตนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี มิฉะนั้นจะถือว่ากระทำผิดกฎหมาย และบางพื้นที่ เช่น ในเขตเทศบาลนครของบางจังหวัด กำหนดให้ผู้เลี้ยงสุนัขต้องนำสุนัขไปขึ้นทะเบียนโดยนำเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งเมื่อมีการต่อทะเบียนด้วย

 

โปรแกรมวัคซีนสำหรับสุนัขในประเทศไทย

อายุสุนัขวัคซีนที่ต้องทำ
6 สัปดาห์วัคซีนป้องกันโรคไข้หัดสุนัข หรือลำไส้อักเสบติดต่อ (เฉพาะในกรณีที่สัตว์แพทย์พิจารณาแล้วว่า ลูกสุนัขมีความเสี่ยงสูงต่อโรคดังกล่าว)
8 สัปดาห์วัคซีนรวมป้องกันโรคไข้หัดสุนัข และลำไส้อักเสบติดต่อ
10 สัปดาห์วัคซีนรวมป้องกันโรคไข้หัดสุนัข และลำไส้อักเสบติดต่อ
12 สัปดาห์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
16 สัปดาห์วัคซีนป้องกันโรคลำไส้อักเสบติดต่อ
6 เดือนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ทุก ๆ ปีฉีดวัคซีนกระตุ้นทุกโรคทุกปี

หมายเหตุ : วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ควรฉีดเข้ากล้ามเนื้อจะมีประสิทธิภาพสร้างภูมิคุ้มกันกันได้สูงกว่าการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง, สำหรับลูกสุนัขที่มีความเสี่ยงสูง อาจพิจารณาทำวัคซีนก่อน 12 สัปดาห์ และให้ทำวัคซีนซ้ำเมื่อลูกสุนัขอายุได้ 12 สัปดาห์

ที่มา : สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย, 2557

: หนังสือ คู่มือ การเลี้ยงสุนัข 

You may also like...